لیست فایلهای داخل فایل

  • AP_J200HXXU0APE1_CL1045880_QB9740948_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • BL_J200HXXU0APE1_CL1045880_QB9740948_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CP_J200HXXU0APE1_CL1046005_QB9751583_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • CSC_OJV_J200HOJV0APE2_CL1046005_QB9751583_REV00_user_low_ship.tar.md5